General Meeting

רייזור לאבס בע”מ (“החברה”) – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג’, ה-2 ביולי 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 150, תל-אביב (“האסיפה“).

פירוט הנושא שעל סדר היום: (1) מינוי גב’ תמר אלון ורבר כדירקטורית חיצונית בחברה בתנאי כהונה כמפורט בדוח שפרסמה החברה; (2) הקצאת אופציות לגב’ תמר אלון ורבר, דירקטורית חיצונית; (3) הקצאת אופציות למר מרדכי (מודי) פלד, דירקטור בלתי תלוי; (4) הקצאת אופציות למר איל שירן, דירקטור בחברה;

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו יום ג’, ה-4 ביוני 2024.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה “מועד ההמצאה” הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 28 במאי 2024 (מס’ אסמכתא: 2024-01-053578) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.il.

                                                                                                              רייזור לאבס בע”מ