General Meeting

רייזור לאבס בע”מ (“החברה”) – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה “(האסיפה )” תתכנס ביום ה’ , ה- 30 .בנובמבר , 2023 ,בשעה 14:00 ,במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 150 ,תל אביב – יפו (“האסיפה הכללית”)

פירוט הנושאים שעל סדר היום : (א) דיון בדוחות הכספיים של החברה, וכן בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2022; (ב) הארכת כהונת רואה החשבון המבקר ;(ג) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה .

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ”ט -1999 ,הינו בסוף יום המסחר ביום ה׳, ה- 23 בנובמבר ,2023

הצבעה האלקטרונית :כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד האסיפה; בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 8.4 בדוח זימון האסיפה


הפניה לדוח המיידי :למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 6 בנובמבר 2023(מס’ אסמכתא: 2023-01-102256 )באתר ה הפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ (http://maya.tase.il .)

רייזור לאבס בע”מ